Montane skink

Proscelotes aenea
The very first photographs of an alive Montane skink (Proscelotes aenea)